Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

12/09/2016 09:48

Giải thưởng môi trường Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập tại Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân Thành phố. Giải thưởng môi trường Thành phố Hồ Chí Minh là giải thưởng chính thức, duy nhất của Ủy ban nhân dân Thành phố được xét tặng 02 năm một lần và có giá trị pháp lý trong vòng 04 năm.

Giải thưởng được tổ chức lần đầu năm 2014. Giải thưởng năm 2014 có 12 cá nhân và 40 tập thể  đã được vinh danh khen thưởng (trong tổng số 140 hồ sơ tham gia). Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu 12 cá nhân và 40 tập thể  này tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2015. Kết quả, có 7 tập thể được tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2015.

Giải thưởng lần 2 được UBND Thành phố phê duyệt tại Kế hoạch số 3769/KH-UBND ngày 19/7/2016 về tổ chức Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016.

Giải thưởng năm 2016 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và thực hiện chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường là ghi nhận, tôn vinh các cá nhân và tập thể có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường như quy định tại Khoản 10 Điều 5 của Luật Bảo vệ môi trường. Đồng thời, Giải thưởng là cơ sở để giới thiệu các cá nhân và tập thể tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

          1. Tên gọi giải thưởng

Tên gọi của giải thưởng là “Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016”. Sau đây gọi tắt là Giải thưởng.

          2. Lĩnh vực xét tặng Giải thưởng, gồm 06 nhóm:

  1. Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường;
  2. Giáo dục, đào tạo, truyền thông; tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường;
  3. Nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào lĩnh vực bảo vệ môi trường;
  4. Phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường.

đ) Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học.

  1. Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

          3. Đối tượng và cơ cấu Giải thưởng        

a) Đối tượng: Giải thưởng áp dụng đối với các tập thể, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó:

- Cá nhân: Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài có năng lực hành vi dân sự, không trong thời gian bị tạm giam hoặc thi hành án theo quy định của pháp luật đang sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tập thể gồm cơ quan hành chính nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong nước và các tổ chức của nước ngoài có tư cách pháp nhân, hoạt động hợp pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tập thể được chia làm 02 nhóm đối tượng.

+ Đối tượng 1: các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

+ Đối tượng 2: các tổ chức còn lại (sở ngành, đoàn thể, tổ chức, khu dân cư, viện, trường học…)

- Cộng đồng: gồm nhóm dân cư sinh sống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (khu dân cư, khu phố, nhóm tình nguyện viên, câu lạc bộ, tổ tự quản….).

b) Số lượng, cơ cấu giải thưởng:

Số lượng Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 không vượt quá 50 giải cho 03 loại giải thưởng cá nhân, tập thể và cộng đồng thuộc các lĩnh vực xét tặng.

Cơ cấu giải thưởng cụ thể cho 03 loại và các nhóm lĩnh vực xét tặng do Hội đồng xét tặng giải thưởng đề nghị trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.

4. Nguyên tắc xét tặng Giải thưởng

a)Việc xét tặng Giải thưởng phải được thực hiện đúng đối tượng, điều kiện, quy trình xét tặng, đảm bảo chính xác, công khai, dân chủ, khách quan.

b) Giải thưởng ghi nhận và tôn vinh những cá nhân, tập thể và cộng đồng có đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp bảo vệ môi trường.

c) Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh được xét tặng và công bố 02 năm một lần và Giải thưởng có giá trị trong thời gian 04 năm. Giải thưởng năm 2016 không xét tặng cho tập thể, cá nhân đã được trao tặng Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014. Tập thể, cá nhân đã được trao tặng Giải thưởng năm 2014 sẽ có quyền đăng ký tham gia xét chọn lại Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2018.

d) Trong kì xét tặng Giải thưởng năm 2016, mỗi cơ quan, đơn vị chỉ được trao tặng 1 Giải thưởng (tập thể hoặc cá nhân).

5. Quyền và nghĩa vụ của tập thể, cá nhân và cộng đồng đạt giải

a) Tập thể, cá nhân và cộng đồng đạt giải được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố kèm theo tiền thưởng và biểu trưng của Giải thưởng. Kinh phí khen thưởng tặng Bằng khen cho mỗi tập thể, cá nhân áp dụng theo quy định hiện hành (Bằng khen và kinh phí khen thưởng cho cộng đồng áp dụng như đối với tập thể);

b) Giải thưởng có giá trị trong thời gian 04 năm, sau thời gian 04 năm các tập thể, cá nhân và cộng đồng này có quyền đăng ký tham gia xét chọn lại;

c) Tập thể, cá nhân và cộng đồng đạt giải được phép thông báo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác;

d) Được khai thác và sử dụng logo, biểu trưng của Giải thưởng trên sản phẩm, ấn phẩm của tập thể, cá nhân và cộng đồng trong thời gian giá trị pháp lý của giải thưởng, được hưởng các chế độ ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

đ) Các tập thể, cá nhân và cộng đồng đạt Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 được giới thiệu tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2017 của Bộ tài nguyên và Môi trường (nếu không vi phạm các quy định pháp luật hiện hành tính từ thời gian đã được xét tặng).

e) Nghiêm cấm hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn, tặng lại Giải thưởng, trừ việc đưa vào phòng truyền thống của đơn vị mà tập thể, cá nhân được trao giải là thành viên.

6. Điều kiện xét tặng Giải thưởng

a) Đối với tập thể:

- Đã hoạt động, sản xuất, kinh doanh liên tục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, không vi phạm các quy định của Luật bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong thời gian ít nhất 03 năm, tính đến thời điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng;

- Tự nguyện đăng ký hoặc được một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp giới thiệu tham gia xét tặng Giải thưởng;

- Có thành tích xuất sắc trong bảo vệ môi trường, giải quyết thành công ít nhất một vấn đề môi trường đặc thù hoặc thúc đẩy tiến bộ trong hoạt động bảo vệ môi trường hoặc xây dựng được các mô hình mới, hiệu quả thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng.

b) Đối với cá nhân và cộng đồng:

- Không vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong thời gian ít nhất 02 năm, tính đến thời điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng;

- Tự nguyện đăng ký hoặc được một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp giới thiệu tham gia xét tặng Giải thưởng;

- Có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường hoặc thực hiện được các mô hình hiệu quả tiêu biểu thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng.

          7. Tiêu chí và thang điểm xét tặng Giải thưởng

Tiêu chí và thang điểm đánh giá đối với các tập thể và cá nhân tham gia giải thưởng được quy định cụ thể tại phụ lục đính kèm.

a) Đối với tập thể:

- Đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường: tối đa là 45 điểm;

- Tính hiệu quả về kinh tế, xã hội: tối đa 30 điểm;

- Quy mô và phạm vi ảnh hưởng: tối đa 15 điểm;

- Tính liên tục và thời gian tác động: tối đa 10 điểm;

b) Đối với cá nhân và cộng đồng:

- Đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường: tối đa là 45 điểm;

- Tính hiệu quả về kinh tế, xã hội: tối đa 30 điểm;

- Tính điển hình và ảnh hưởng đối với cộng đồng: tối đa 15 điểm;

- Tính sáng tạo: tối đa 10 điểm;

Tiêu chí và thang điểm đánh giá đối với các tập thể, cá nhân và cộng đồng tham gia giải thưởng được quy định cụ thể tại phụ lục đính kèm kế hoạch này.

          8. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng

Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng gồm:

a) 01 Bản đăng ký tham dự giải thưởng của tập thể, cá nhân, cộng đồng (theo mẫu đính kèm).

b) 02 ảnh (cỡ 4x6 cm) của cá nhân, biểu tượng (logo) của tập thể (nếu có).

c) 05 bộ báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân, cộng đồng.

Nội dung của báo cáo thành tích gồm có:

- Phần nội dung chính (theo mẫu đính kèm) bao gồm: Các thông tin về tập thể, cá nhân; lĩnh vực đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng môi trường; những thành tích và những đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường.

- Phần phụ lục kèm theo: Các tài liệu, ảnh, đĩa hình…chứng minh thành tích xuất sắc của cá nhân, tập thể và kết quả áp dụng trong thực tiễn thuộc các lĩnh vực xét tặng giải thưởng (nếu có).

         Đối với tập thể là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thì phụ lục hồ sơ đính kèm thêm:

         + Bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

         + Hoặc bản sao quyết định phê duyệt  đề án bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường.

         + Hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc thông báo đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

         + Các văn bản khác chứng minh việc tuân thủ luật pháp về bảo vệ môi trường.

Tập thể, cá nhân, cộng đồng phải chịu trách nhiệm về những thông tin và kết quả được cung cấp trong hồ sơ.

9. Quy trình xét và Quyết định tặng Giải thưởng

Cơ quan thường trực giải thưởng là Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu tập thể, cá nhân, cộng đồng bổ sung, hoàn chỉnh trong thời gian 15 ngày kể từ thời điểm nhận hồ sơ.

Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập và tổ chức Hội đồng xét tặng Giải thưởng. Xét tặng Giải thưởng được tổ chức qua 02 vòng:

a)Vòng 1: Chấm điểm hồ sơ.

Hội đồng chia thành các tiểu ban theo nhóm lĩnh vực xét tặng Giải thưởng, Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập các tiểu ban và phân hồ sơ cho các tiểu ban. Các thành viên trong tiểu ban tiếp nhận hồ sơ, tiến hành đánh giá và chấm điểm từng hồ sơ theo tiêu chí và thang điểm đã quy định. Thư ký Hội đồng tổng hợp, lập danh sách hồ sơ có số điểm trung bình đạt từ 50 điểm trở lên để trình Hội đồng xét tiếp vòng 2.

Mức chênh lệch số điểm chấm giữa các thành viên Hội đồng cho cùng một hồ sơ không được quá 20 điểm. Trường hợp hồ sơ có mức chênh lệch số điểm giữa các thành viên Hội đồng trên 20 điểm, Hội đồng thảo luận và thông qua phương án tính điểm trung bình bằng hình thức biểu quyết.

b)Vòng 2: Thẩm định hồ sơ.

Cơ quan thường trực giải thưởng là Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường của các cá nhân và tập thể có hồ sơ được chọn xét tiếp ở vòng 2. Hội đồng xét tặng tiến hành thẩm định thực tế các hồ sơ đảm bảo tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường. Các thành viên Hội đồng tham gia khảo sát thực địa, thẩm định và đánh giá thực tế hồ sơ. Thư ký Hội đồng tổng hợp các ý kiến đánh giá, báo cáo Hội đồng xét tặng ở vòng 3.

c)Vòng 3: Xếp thứ hạng hồ sơ và lập danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng.

Các hồ sơ sau khi được thẩm định thực tế được đưa ra Hội đồng thẩm định sau cùng. Các thành viên Hội đồng một lần nữa sẽ đánh giá, thảo luận và nhận xét từng hồ sơ theo tiêu chí, thang điểm quy định và kết quả thẩm định thực tế. Hội đồng thống nhất cơ cấu và xếp thứ hạng các hồ sơ dựa trên tình hình tế, lập danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 cho các cá nhân và tập thể được chọn.

Trên cơ sở danh sách do Hội đồng xét tặng đề xuất, Cơ quan thường trực giải thưởng là Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

10. Thu hồi Giải thưởng

a) Căn cứ vào mức độ vi phạm của các đối tượng có thể thu hồi Giải thưởng đã trao tặng trong các trường hợp sau:

- Khi phát hiện tập thể, cá nhân và cộng đồng không trung thực trong việc lập hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng thì hủy bỏ quyết định tặng Giải thưởng bị thu hồi toàn bộ hiện vật, tiền thưởng và không được hưởng các quyền lợi sau khi được tặng Giải thưởng, nếu gây thiệt hại sẽ phải bồi thường theo quy định.

- Các tập thể, cá nhân và cộng đồng kể từ thời điểm được trao Giải thưởng vi phạm các quy định của pháp luật làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của Giải thưởng.

b) Cơ quan chủ trì và Hội đồng xét chọn giải thưởng có thể đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét thu hồi Giải thưởng; căn cứ vào kết quả họp Hội đồng, lập danh sách các cá nhân, tổ chức đề nghị thu hồi Giải thưởng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

c) Việc thu hồi Giải thưởng được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

          11. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ của các đối tượng đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng: từ ngày phát động giải thưởng đến hết ngày 14/10/2016 (tính theo dấu bưu điện đối với các hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

b) Địa điểm tiếp nhận: Chi cục Bảo vệ môi trường. Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1. Điện thoại: 08.38279669 – 13. Fax: 08.38224551.

Tiêu chí Giải thưởng (file đính kèm)

Mẫu hồ sơ (file đính kèm)

        12. Hướng dẫn trực tiếp

Chị Trần Thị Liên. Email: ttlien.stnmt@tphcm.gov.vn hoặc rabbit.lien@gmail.com . DĐ: 0918. 81.88.81

Chị Lê Thị Như Mai. Email ltnmai.stnmt@tphcm.gov.vn hoặc nhumai@gmail.com . DĐ: 0914. 64.31.31

Chị Phan Thị Như Quỳnh. Email ptnquynh.stnmt@tphcm.gov.vn hoặc ptnquynh1206@gmail.com . DĐ: 0918.65.90.56

Tin liên quan

Thông tin cần biết


Liên kết


Truy cập

Free Hit Counter

FACEBOOK