Cơ cấu tổ chức


          Theo Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (Sau đây gọi tắt là Quỹ) thì Quỹ có cơ cấu tổ chức như sau:

          1. Hội đồng quản lý:

          Hội đồng quản lý Quỹ có 07 thành viên, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh kiêm nhiệm và các Ủy viên là đại diện lãnh đạo thuộc các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Giám đốc Quỹ.

          2. Ban Kiểm soát:

         Ban Kiểm soát có tối thiểu 03 (ba) thành viên. Thành viên Ban Kiểm soát là các chuyên gia có nghiệp vụ am hiểu về lĩnh vực tài chính, tín dụng, đầu tư và bảo vệ môi trường, hiểu biết pháp luật, không có tiền án, tiền sự về các tội danh có liên quan đến hoạt động kinh tế theo quy định của pháp luật. Thành viên Ban Kiểm soát Quỹ không được là vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh chị em ruột của các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc Quỹ, Phó Giám đốc Quỹ và Kế toán trưởng Quỹ

          3. Văn phòng điều hành nghiệp vụ:

          Quỹ gồm Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

          Giám đốc: ThS. Cao Phong Lan.

          Phó Giám đốc: ThS. Lê Thị Quỳnh Châu.

 

          


Thông tin cần biết


Liên kết


Truy cập

Free Hit Counter

FACEBOOK