Hỗ trợ Tài chính

Thư ngỏ

THƯ NGỎ   Kính gửi Quý khách hàng, Lời đầu tiên, Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh xin gửi lời chào trân trọng đến Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các khách hàng cá nhân. Quỹ Bảo vệ môi trường TP.HCM là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ... Đọc tiếp

Thư ngỏ hỗ trợ tài chính cho các Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận/huyện

Kính gửi Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận/huyện, Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Công ty. Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập với chức năng chính là cho vay với lãi suất ưu đãi đối với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có các chương trình, dự ... Đọc tiếp

Thư ngỏ hỗ trợ tài chính cho dự án di dời cơ sở gây ô nhiễm

         Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố (sau đây gọi tắt là Quỹ) là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 3588/QĐ-UBND ngày 03 tháng 07 năm 2013 và tổ chức, hoạt động theo Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Quỹ có chức năng chính là hỗ trợ tài chính cho ... Đọc tiếp

Thư ngỏ về cho vay với lãi suất ưu đãi

Kính gửi: Quý Đơn vị. Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ tài chính cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có các chương trình, dự án, các hoạt động bảo vệ môi trường (sau đây gọi chung là Dự án) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quỹ Bảo vệ môi trường ... Đọc tiếp

Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường

          Theo Điều 14 Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (Sau đây gọi tắt là Quỹ) thì Quỹ có chức năng nhận ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường, với các nội dung chính sau:           1. Quỹ nhận ký quỹ cải tạo, phục ... Đọc tiếp

Nhận ủy thác và ủy thác

          Theo Điều 13 Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (Sau đây gọi tắt là Quỹ) thì Quỹ có chức năng nhận ủy thác và ủy thác để hỗ trợ đầu tư hoặc tài trợ cho các dự án bảo vệ môi trường, với các nội dung chính ... Đọc tiếp

Thông tin cần biết


Liên kết


Truy cập

Free Hit Counter

FACEBOOK