Nhận ủy thác và ủy thác

01/01/1970 07:00

          Theo Điều 13 Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (Sau đây gọi tắt là Quỹ) thì Quỹ có chức năng nhận ủy thác và ủy thác để hỗ trợ đầu tư hoặc tài trợ cho các dự án bảo vệ môi trường, với các nội dung chính sau:

            1. Nhận ủy thác:

            a) Quỹ được nhận ủy thác cho vay, thu hồi nợ và tài trợ của các các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước theo hợp đồng nhận ủy thác;

          b) Quỹ được hưởng mức phí dịch vụ nhận ủy thác. Mức phí dịch vụ nhận ủy thác do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng nhận ủy thác.

            2. Ủy thác:

           a) Quỹ được quyền ủy thác cho các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính thực hiện cho vay và thu hồi nợ theo hợp đồng ủy thác;

          b) Các tổ chức nhận ủy thác được hưởng mức phí dịch vụ nhận ủy thác. Mức phí dịch vụ nhận ủy thác do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng ủy thác.

Tin liên quan

Thông tin cần biết


Liên kết


Truy cập

Free Hit Counter

FACEBOOK