Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường

26/01/2015 15:17

          Theo Điều 14 Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (Sau đây gọi tắt là Quỹ) thì Quỹ có chức năng nhận ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường, với các nội dung chính sau:

          1. Quỹ nhận ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được phép khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

        2. Trình tự, thủ tục nhận ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Thông tin cần biết


Liên kết


Truy cập

Free Hit Counter

FACEBOOK