Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường

Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường

          Theo Điều 14 Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (Sau đây gọi tắt là Quỹ) thì Quỹ có chức năng nhận ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường, với các nội dung chính sau:           1. Quỹ nhận ký quỹ cải tạo, phục ... Đọc tiếp

Thông tin cần biết


Liên kết


Truy cập

Free Hit Counter

FACEBOOK