Kết quả phỏng vấn (Vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 của Quỹ Bảo vệ môi trường

24/07/2020 10:00

THÔNG BÁO

Kết quả phỏng vấn (Vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức năm 2020

của Quỹ Bảo vệ môi trường

 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Kế hoạch số 79/KH-QBVMT ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Quỹ Bảo vệ môi trường về xét tuyển viên chức năm 2020 của Quỹ, được phê duyệt tại Công văn số 3024/STNMT-VP ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-QBVMT ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Quỹ Bảo vệ  môi trường về thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 của Quỹ;

Căn cứ Thông báo số 05/TB-HĐXTVC ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức Quỹ Bảo vệ môi trường về triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 của Quỹ.

Ngày 14 tháng 7 năm 2020, Hội đồng xét tuyển viên chức Quỹ Bảo vệ môi trường đã tổ chức phỏng vấn cho 04/04 trường hợp đủ điều kiện tham gia xét tuyển vào các vị trí việc làm tại Quỹ Bảo vệ môi trường, trong đó 02 thí sinh dự tuyển vào vị trí Tín dụng, 02 thí sinh dự tuyển vào vị trí Kế toán.

Hội đồng xét tuyển thông báo kết quả dự kiến trúng tuyển như sau:

TT Họ và Tên Nam Ngoại ngữ (Anh văn) Tin học Trình độ đào tạo Chuyên ngành Điểm phỏng vấn * Kết quả
Vị trí: Tín dụng  
1 Nguyễn Sơn Hải x B1 Tin học cơ bản Đại học Tài chính 53,4 Dự kiến
 trúng tuyển
2 Lê Thị Ngọc Mai   Bậc 2 Tin học cơ bản Đại học Quản trị kinh doanh 92,5 Dự kiến
 trúng tuyển
Vị trí: Kế toán  
1 Phan Thị Chính   B B Đại học Kế toán - Tài chính DNTM 71,5 Dự kiến
 trúng tuyển
2 Nguyễn Thùy Trang   B B Đại học Kế toán - Kiểm toán 86 Dự kiến
 trúng tuyển
Tin liên quan

Thông tin cần biết


Liên kết


Truy cập

Free Hit Counter

FACEBOOK