Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức của Quỹ Bảo vệ môi trường năm 2015

06/01/2016 08:52

Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2237/QĐ-TNMT-VP về phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2015. Theo đó, Quỹ Bảo vệ môi trường có 05 trường hợp trúng tuyển viên chức.

Ngày 04 tháng 01 năm 2016, Quỹ Bảo vệ môi trường đã ban hành Thông báo số 01/TB-QBVMT về việc thông báo kết quả trúng tuyển viên chức của Quỹ Bảo vệ môi trường năm 2015, gồm các ứng viên sau:

STT

Họ và Tên

Ngày sinh

Trình độ chuyên môn (Th.S, ĐH, CĐ, TC)

Chuyên ngành

Vị trí tuyển dụng

 
 

1

Lê Trung Nghĩa

11/01/1988

Đại học

Khoa học Môi trường

Chuyên trách về môi trường

 

2

Đoàn Quang Minh

16/3/1991

Đại học

Công nghệ và Quản lý môi trường

Chuyên trách về môi trường

 

3

Trần Thị Bích Hà

09/11/1984

Đại học

Tài chính - ngân hàng; Công nghệ và quản lý Môi trường

Chuyên trách Tổng hợp - Tín dụng

 

4

Lê Thị Thanh Hải

30/4/1993

Đại học

Tài chính - ngân hàng

Chuyên trách tổng hợp - tín dụng

 

5

Nguyễn Phước Lộc

27/11/1989

Đại học

Tài chính - ngân hàng

Kế toán

 

Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển viên chức phải đến ký hợp đồng làm việc với Quỹ Bảo vệ môi trường.

Tin liên quan

Thông tin cần biết


Liên kết


Truy cập

Free Hit Counter

FACEBOOK