Văn bản Pháp quy

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 13/06/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh https://drive.google.com/open?id=1C-yd1RjJHztm-dyzhJb9vXA7FH4hQ-Ha Chi tiết

Quy chế hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 138/QĐ-QBVMT ngày 24/07/2018 về ban hành Quy chế hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh Chi tiết

Quy chế thẩm định của Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 144/QĐ-QBVMT ngày 30/07/2018 về ban hành Quy chế thẩm định của  Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh  Chi tiết

Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn các Dự án đề nghị nhận Hỗ trợ tài chính tại Quỹ Bảo vệ môi trường

Quyết định số 143/QĐ-QBVMT ngày 30/07/2018 về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn các Dự án  đề nghị nhận Hỗ trợ tài chính tại Quỹ Bảo vệ môi trường Chi tiết

Quy trình quản lý và xử lý nợ có vấn đề của Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố

Quyết định số 139/QĐ-QBVMT ngày 24/07/2018 về ban hành Quy trình quản lý và xử lý nợ có vấn đề của Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố  Chi tiết

Quy chế về tỷ lệ bảo đảm an toàn và phân loại, trích lập, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động hỗ trợ tài chính

Quyết định số 43/QĐ-QBVMT ngày 19/08/2014 của Quỹ Bảo vệ môi trường TP.HCM về ban hành Quy chế về tỷ lệ bảo đảm an toàn và phân loại, trích lập, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động hỗ trợ tài chính Chi tiết

Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/11/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Tải toàn văn tại đây Chi tiết

Sổ tay hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong bệnh viện

Tải toàn văn tại đây   Chi tiết

Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015

Tải toàn văn Báo cáo https://drive.google.com/open?id=0BxU2DChZAEnCMWZOcGl2VFRwWFk Chi tiết

Quyết định 815/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

Chi tiết

Thông tin cần biết


Liên kết


Truy cập

Free Hit Counter

FACEBOOK