Văn bản Quỹ BVMT TPHCM

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 13/06/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh https://drive.google.com/open?id=1C-yd1RjJHztm-dyzhJb9vXA7FH4hQ-Ha Chi tiết

Quy chế hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 28/QĐ-QBVMT ngày 24/01/2022 về ban hành Quy chế hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh Chi tiết

Quy chế thẩm định của Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 221/QĐ-QBVMT ngày 26/10/2020 về ban hành Quy chế thẩm định của  Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh  Chi tiết

Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn các Dự án đề nghị nhận Hỗ trợ tài chính tại Quỹ Bảo vệ môi trường

Quyết định số 143/QĐ-QBVMT ngày 30/07/2018 về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn các Dự án  đề nghị nhận Hỗ trợ tài chính tại Quỹ Bảo vệ môi trường Chi tiết

Quy trình quản lý và xử lý nợ có vấn đề của Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố

Quyết định số 233/QĐ-QBVMT ngày 09/11/2020 về ban hành Quy trình quản lý và xử lý nợ có vấn đề của Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố  Chi tiết

Thông tin cần biết


Liên kết


Truy cập

Free Hit Counter

FACEBOOK