Văn bản Quỹ BVMT TPHCM

Quy chế hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 138/QĐ-QBVMT ngày 24/07/2018 về ban hành Quy chế hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh Chi tiết

Quy chế thẩm định của Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 144/QĐ-QBVMT ngày 30/07/2018 về ban hành Quy chế thẩm định của  Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh  Chi tiết

Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn các Dự án đề nghị nhận Hỗ trợ tài chính tại Quỹ Bảo vệ môi trường

Quyết định số 143/QĐ-QBVMT ngày 30/07/2018 về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn các Dự án  đề nghị nhận Hỗ trợ tài chính tại Quỹ Bảo vệ môi trường Chi tiết

Quy trình quản lý và xử lý nợ có vấn đề của Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố

Quyết định số 139/QĐ-QBVMT ngày 24/07/2018 về ban hành Quy trình quản lý và xử lý nợ có vấn đề của Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố  Chi tiết

Quy chế về tỷ lệ bảo đảm an toàn và phân loại, trích lập, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động hỗ trợ tài chính

Quyết định số 43/QĐ-QBVMT ngày 19/08/2014 của Quỹ Bảo vệ môi trường TP.HCM về ban hành Quy chế về tỷ lệ bảo đảm an toàn và phân loại, trích lập, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động hỗ trợ tài chính Chi tiết

Quyết định số 08/QĐ-QBVMT ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Quỹ Bảo vệ môi trường TP.HCM về ban hành Quy chế Bảo đảm của Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết

Quyết định số 06/QĐ-QBVMT ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Quỹ Bảo vệ môi trường TP.HCM về ban hành Quy chế Hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Số: 06/QĐ-QBVMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH Về ban hành Quy chế Hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Chi tiết

Thông tin cần biết


Liên kết


Truy cập

Free Hit Counter

FACEBOOK