Văn bản Quy phạm pháp luật

TUYÊN TRUYỀN CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN XOÁ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ THEO QUY ĐỊNH LUẬT CƯ TRÚ NĂM 2020

Căn cứ điều 24 Luật cư trú về xoá đăng ký thường trú, nhằm đảm bảo quyền lợi của công dân, Công an Thành phố ban hành tờ bướm ” Người dân cần làm gi để không bị xoá đăng ký thường trú” như sau: Chi tiết

Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/11/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Tải toàn văn tại đây Chi tiết

Sổ tay hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong bệnh viện

Tải toàn văn tại đây   Chi tiết

Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015

Tải toàn văn Báo cáo https://drive.google.com/open?id=0BxU2DChZAEnCMWZOcGl2VFRwWFk Chi tiết

Quyết định 815/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

Chi tiết

Quyết định 76/QĐ-TTg ngày 11/01/2016 phê duyệt Chương trình hành động quốc gia sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Chi tiết

Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường

Chi tiết

Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Về quản lý chất thải nguy hại

Chi tiết

Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về thoát nước và xử lý nước thải

Chi tiết

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Chi tiết

Thông tin cần biết


Liên kết


Truy cập

Free Hit Counter

FACEBOOK