Biên nhận hồ sơ vay vốn - Công ty TNHH

30/11/-0001 00:00

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Số:            /BN-QBVMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20

BIÊN NHẬN HỒ SƠ

Người nộp
Công ty
Số điện thoại
:..............................................................................................................................
:..............................................................................................................................
:..............................................................................................................................
STT

DANH MỤC HỒ SƠ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH
( CÔNG TY TNHH )

BẢN CHÍNH BẢN SAO Y

I. HỒ SƠ PHÁP LÝ

 
1 Giấy phép thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)   X
2 Điều lệ hoạt động doanh nghiệp (nếu có)   X
3 Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu   X
4 Quyết định bổ nhiệm/ Chứng minh thư của người đại diện theo pháp luật   X
5 Quyết định phê duyệt của Hội đồng thành viên về việc thực hiện dự án và vay vốn tại Quỹ (đối với Công ty TNHH từ hai thành viên trở lên) X  

II. HỒ SƠ TÀI CHÍNH

 
1 Báo cáo tài chính trong 03 năm gần nhất   X
2 Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm hoạt động của doanh nghiệp (nếu có)   X

III. HỒ SƠ DỰ ÁN

 
1 Giấy đề nghị hỗ trợ tài chính (theo mẫu của Quỹ) X  
2 Dự án đầu tư X  

IV. HỒ SƠ BẢO ĐẢM TIỀN VAY

 
1      
2      

V. PHỤ LỤC

 
1 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy    X
2 Giấy phép xây dựng (nếu có)   X
3 Quyết định giao đất, thuê đất/ Hợp đồng thuê đất, thuê nhà xưởng thực hiện dự án (nếu có)   X
4 Các văn bản liên quan đến quá trình đấu thầu thực hiện dự án (phê duyệt kế hoạch đấu thầu, kết qủa đấu thầu, hợp đồng giao nhận thầu, đơn đặt hàng, …) (nếu có)   X
5 Hợp đồng bảo hiểm tài sản/ Giấy chứng nhận bảo hiểm, giấy uỷ quyền nhận tiền bồi thường (nếu có)   X

Ghi chú: Biên bản này được lập thành 2 bản (mỗi bên giữ 1 bản)

  Người nộp hồ sơ                                                                         Chuyên viên tiếp nhận

 Tin liên quan

Thông tin cần biết


Liên kết


Truy cập

Free Hit Counter

FACEBOOK